Livsmiljöbarometern

Statusen på våra vatten

Miljö- och hälsoskydd har tagit prover i Umeås sjöar sedan 80-talet och har specifikt följt den ekologiska statusen hos 23 sjöar. Resultaten visar att i 19 sjöar behöver vattenkvaliteten förbättras.

I Sverige har förvaltning av våra vatten skett sedan länge, men sedan år 2000 då EU:s Ramdirektiv för vatten infördes har arbetet samordnats på en högre nivå. EU:s ramdirektiv för vatten syftar till ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser. Det kräver ett målmedvetet och långsiktigt arbete.

Det övergripande målet för vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus till år 2015, eller senast till år 2027. God status innebär god ekologisk- och vattenkemisk status i alla inlands- och kustvatten. För grundvatten innebär det, förutom god vattenkemisk status även god kvantitativ status till 2015.

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att bedöma vattenstatus i sjöar och vattendrag inom Umeå kommun. Umeå kommun har kontinuerlig miljöövervakning i flertalet sjöar, vattendrag och kustvikar. Målet är att samtliga ska uppnå en god vattenstatus.

Delområden

Kalkning

Delområde A.7.1.1 Kalkning används för att motverka skador på djur och växter i försurade sjöar och vattendrag. Kalkning ger förutsättningar för utslagna arter att återkomma och leva vidare i livskraftiga bestånd.

Övergödning

Delmål A.7.1.2 Mänsklig verksamhet som till exempel jordbruk och avlopp kan leda till förhöjda halter av näring som gör att vikar växer igen och algblomningar uppstår. Umeå kommun arbetar kontinuerligt med att inspektera enskilda avlopp och jordbruksfastigheter samt fastställa skyddsnivåer.

Vandringshinder

Delmål A.7.1.3 Många av våra vattendrag har dammar, vägtrummor och andra anordningar som utgör effektiva hinder för fisk och vattenlevande organismer att röra sig i vattensystemen för att nå lek- och uppväxtområdena.

Våra sjöar

Delmål A.7.1.4 Sjöars ekologiska status ska vara minst "god" senast år 2021, och inga sjöars status får försämras enligt EU:s riktlinjer om vattenkvalitet. Om man ser till alla sjöar i kommunen så har de flesta en god vattenkvalitet.

Vår kust

Delmål A.7.1.5 Av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter framgår att kust, sjöar, vattendrag och grundvatten ska uppnå god status och att god och hög status ska behållas. Undersökningar i Umeå kommun har visat på att flera kustvikar har en vattenkvalitet som behöver åtgärdas för att nå god ekologisk status senast 2021.
Delområde A.7.1
Sidan uppdaterad: 2016-06-01

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.