Livsmiljöbarometern

Markanvändning

För att ordna en infrastruktur och en grönstruktur som behövs för hållbar stadsutveckling behöver rätt mark användas till rätt ändamål. En stad består inte bara av sina byggnader utan till stor del av utrymmena mellan husen. Förtätning kan leda till att möjligheterna till rekreation utomhus nära bostaden minskar.

Delområden

Förtätningar

Delmål A.6.1.1 Enligt kommunens översiktsplan bör Umeås tillväxt så långt det är möjligt samlas inom femkilometersradier från stadskärnan eller universitetsområdet. Det möjliggör en stad som gynnar gång- och cykeltrafik och skapar en hög tillgänglighet utan att för den skull vara transportintensiv. Den täta staden gynnar barn och ungdomar samt, framförallt, kvinnors rörlighet i staden.

Grönstruktur

Delmål A.6.1.2 Grönstrukturen bör vara utvecklad i befintlig bebyggelse genom tillskapande av nya grönområden och grönstråk eller utveckling av befintliga grönområden. Nya områden som planeras och byggs har parker, lekplatser, ytor för spontanidrott och lättillgängliga mötesplatser för alla åldrar. Dessa förutsättningar arbetats in i de fördjupade översiktsplanerna (FÖP:arna) samt inarbetats i mål och uppföljning av Tekniska nämndens verksamhet.

Preciseringar av miljömål

Delområde A.6.1
Sidan uppdaterad: 2016-02-16

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.