Livsmiljöbarometern

Buller

Buller i staden kommer främst från väg- tåg- och flygtrafik. Buller inomhus kan störa sömn och koncentration m.m. Buller utomhus bidrar till stress och minskar trivseln. Samhällsbuller bidrar också till risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Vid förtätning av staden ökar bullret i gatumiljö samtidigt som gårdar och inomhusmiljöer kan göras tystare.

Delområden

Bullerstörda

Delområde A.6.3.1 Resultat från bullerkartläggningen 2012 visar på att antalet personer som utsätts för ljudnivåer överstigande riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus i Umeå kommun är ca 15 400 personer från väg, 300 personer från tåg och 100 personer från flyg.

Ingen ny beräkning gjord sedan dess. Nästa kartläggning presenteras 2017.
Delområde A.6.3
Sidan uppdaterad: 2016-02-16

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.