Livsmiljöbarometern

Avfall och kemikalier

Avfall är både resursslöseri och ett miljöproblem i sig, särskilt avfall som innehåller farliga ämnen. I första hand ska avfall förebyggas. Avfallshanteringen behöver vara enkel att använda för konsumenterna. Resurserna i det avfall som uppstår ska tas till vara i så hög grad som möjligt. Avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö ska minimeras.

Nyckeltal

Avfallsmängd

Delmål A.6.4.1 Avfallets mängd per invånare ska minska.

Farliga ämnen

Delmål A.6.4.2 Hushållsavfallets innehåll av farliga ämnen ska minska.

Återvinning

Delmål A.6.4.3 Återvinning av avfall ska öka.

Förorenade områden

Delmål A.6.4.4 Senast år 2025 är de förorenade områden, som enligt rådande kunskapsläge innebär mer än en måttlig risk för människors hälsa och miljö, undersökta och vid behov åtgärdade.

Preciseringar av miljömål

Delområde A.6.4
Sidan uppdaterad: 2016-02-16

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.