Livsmiljöbarometern

Odlingsmark

Ett levande jordbruk är en garant för bevarandet av ett öppet och attraktivt kulturlandskap. Möjligheter att bedriva ett hållbart jordbruk ska därför inte försämras och odlingsmark bör inte tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar annat än för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.

En hållbar stadsutveckling innebär även planering för ett långsiktigt hållbart stadsnära jordbruk och dess potential för lokala kretslopp som återföring av näringsämnen och lokal matproduktion. Jordbruk är även viktigt för den biologiska mångfalden t.ex. artrika hävdade betesmarker som har höga naturvärden.

Nyckeltal

Åkerareal

Nyckeltal A.8.1.1 Åkerarealen inom Umeå kommun

Preciseringar av miljömål

Delområde A.8.1
Sidan uppdaterad: 2016-02-16

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.