Livsmiljöbarometern

Biologisk mångfald

Enligt de övergripande målen för en hållbar utveckling i Umeå ska den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas så att inga ytterligare arter försvinner från Umeås fauna och flora.

Många av tjänsterna och kvaliteterna som grönstrukturen tillhandahåller är direkt relaterade till biologisk mångfald. Naturmiljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden i stadens närhet ska skötas långsiktigt som en naturlig del av en hållbar stad. Bebyggelse- och grönområden i stadsmiljön bör utformas för att på bästa sätt ta tillvara ekosystemtjänster.

Delområden

Mindre hackspett

Delområde A.8.2.1 Umeälvens älvslandskap har många värdefulla naturmiljöer och är Umeås mest artrikaste landskap. Skogsmiljöer i älvslandskapet domineras av lövskogar som är de artrikaste miljöerna i vår region.

Skyddad natur

Delområde A.8.2.2 Naturreservat bildas för att bevara och utveckla naturmiljöer med stora värden för djur, växtarter och människor. Andra former av områdesskydd är biotopskyddsområden och naturvårdsavtal.

Biotopdatabas

Delområde A.8.2.3 Det behövs bra planeringsunderlag för att utveckla en väl fungerande, attraktiv och ekologisk hållbar grönstruktur när vi planerar för bebyggelse och infrastruktur.
Delområde A.8.2
Sidan uppdaterad: 2016-02-16

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.