Livsmiljöbarometern

Luft

Luften i centrala Umeå är inte så bra som vi skulle önska. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids i centrala Umeå på den mest trafikerade gatan Västra Esplanaden. Utvecklingen går dock åt rätt håll och trenden är att luften blir bättre.

Kommunen arbetar med åtgärder för att förbättra luftkvaliteten. Åtgärderna är inriktade på att både minska trafiken, få renare fordon och öka andelen hållbara resor. Åtgärderna beskrivs i åtgärdsprogrammet ” Renare luft i Umeå”. Årligen sker en uppföljning av åtgärderna och luftkvaliteten. Genomförda åtgärder beskrivs i dokumentet ”uppföljningen av tidigare åtgärdsprogram”.

Umeå kommun mäter luftkvaliteten (partiklar PM10 och kvävedioxid NO2) i Umeå på Västra Esplanaden.

Både NO2 och PM10 genereras främst av utsläpp från trafiken. För Umeås del varierar halterna i luften i starkt samband med vädret. Vid kalla dagar med låga vindhastigheter skiktar sig luften och lägger sig som ett lock över staden, så kallad inversion. Detta gör att luftomblandningen blir liten och föroreningarna koncentreras på samma ställe. Särskilt problematiskt för Umeås del är situationen vid Västra Esplanden som är hårt trafikerad. På grund av den skiktade luften under vintern och det trånga gaturummet får föroreningarna svårt att omblandas.

Nyckeltal

Kvävedioxid

Delmål A.5.1.1 I Umeå överskrids de svenska miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid vad gäller timmedelvärden och dygnsmedelvärden. Sedan 2012 har årsmedelvärden och EU gränsvärden klarats.

Partiklar, PM 10

Delmål A.5.1.2 I Umeå överskrids inte miljökvalitetsnormen för partiklar. För partiklar uppmäts de högsta halterna på våren och på hösten. Den främsta orsaken är att mycket damm virvlar upp från torra vägbanor och dubbdäcken bidrar genom ett ökat slitage på vägbanan.

Partiklar PM 2,5

Delmål A.5.1.3 I Umeå är halterna av PM 2.5 låga. Miljökvalitetsnormen för partiklar PM2,5 överskrids inte. Partiklar med en diameter mindre än 2,5 mikrometer bildas främst vid förbränning som tex energiförsörjning och transporter. Partiklar tillhör de luftföroreningar som ger störst hälsoproblem.

Marknära ozon

Delmål A.5.1.4 Huvuddelen av det marknära ozonet i Sverige transporteras hit med vindar från andra länder. Halterna av ozon är oftast högre utanför tätorterna eftersom ozon i trafiknära lägen förbrukas vid oxidering av kvävemonoxid till kvävedioxid. Halterna är som högst under vår och sommar.

Nationella normer

För flera ämnen finns miljökvalitetsnormer som reglerar högst tillåtna halter. Läs mer om normerna på Naturvårdsverkets webbplats.
Delområde A.5.1
Sidan uppdaterad: 2016-10-21

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.