Livsmiljöbarometern

Energi och klimat

Trots en ökande befolkning har energianvändningen och utsläppen av koldioxid från fossila bränslen varit på en relativt konstant nivå sedan 1990. En stor utmaning är transportsektorns klimatpåverkan som fortfarande domineras av fossila drivmedel, utbyggnaden av fjärrvärme och ökad användning av biobränsle har minskad utsläppen från bostadssektorn.

Koldioxidutsläppen per invånare har minskat i Umeå med 25 procent sedan 1990. Umeå har gjort stora strategiska investeringar i bl.a fjärrvärmeutbyggnad tidigare än 1990 vilket inneburit stora kollektiva koldioxidminskningar redan tidigare än basåret.

Kommunens översiktsplan har flera strategier för hållbar stadsutveckling tex 5-kilometersstaden som syftar till att förtäta staden för att stimulera invånarna till att resa hållbart. Umeå kommun har också startat upp en satsning på el-bussar för att få en mer miljövänlig och tystare kollektivtrafik.

Kraftvärmeverket Dåva har byggts och försörjer majoriteten av Umeås fastigheter med värme från bioenergi och avfall.

Nyckeltal

Energianvändning

Delmål A.5.2.1 Den totala energianvändningen i Umeå har legat på en konstant nivå sedan 1990, räknat per invånare har användningen av energi minskat med 21 procent. Energieffektiviteten i byggnader har fortfarande en stor potential, både i befintliga byggnader som i nybyggnationer.

Koldioxidutsläpp

Delmål A.5.2.2 Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen legat på en konstant nivå sedan 1990. Räknat per invånare har utsläppen i Umeå minskat med 25 procent sedan 1990. En stor utmaning är transportsektorns klimatpåverkan som fortfarande domineras av fossila drivmedel.

Produktion av förnybar el

Delmål A.5.2.3 Umeå är en nettoexportör av förnybar el, dvs att det produceras mer förnybar el i kommunen än vad som används. Årligen produceras ca 2300 GWh förnybar el, största delen från Stornorrfors vattenkraftverk, att jämföra med den totala elanvändningen i Umeå som är ca 1500 GWh per år.

Preciseringar av miljömål

Lokala mål

Energianvändningen i de kommunala fastigheterna ska uppnå 165 kWh/h m2 senast år 2020.
Energianvändningen i Bostadens fastighetsbestånd ska minska med 20 % till år 2020 jämfört med år 2007 och all egenproducerad och köpt energi ska vara förnybar.
Det kommunala energibolaget Umeå Energi har målsättningen att ha ett klimatneutralt energisystem år 2018.
Umeå kommun driver ett av Sveriges största kommunala energiprojekt. Målet är att minska energianvändningen i kommunala fastigheter med 17 % per år.
År 2025 ska utsläppet av koldioxid från fossila bränslen ha minskat med 50 % jämfört med utsläppt mängd år 1990.
Det kommunala bostadsbolaget Bostaden och Umeå kommun har målsättningen att vid nyproduktion av fastigheter får energianvändningen maximalt uppgå till 65 kWh/m2.
Delområde A.5.2
Sidan uppdaterad: 2016-02-16

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.