Livsmiljöbarometern

Miljö och natur

Människan är beroende av naturen för vår egen välfärd. Den tillhandahåller luft som vi andas, mat som vi äter, rekreationsmiljöer, förnyelsebar energi, virke till bostäder m.m. Under miljö och natur följs miljömålen upp. De har delats in i fyra tematiska grupper för att förtydliga deras samband: luften och klimatet, staden, naturen och vattnet.

De åtgärder och aktiviteter som redovisas i Livsmiljöbokslutet är en del av allt som görs inom området. I många av kommunens verksamheter och bolag är hållbarhetsfrågorna integrerade i ordinarie verksamhet. Utöver detta har kommunen även gjort satsningar inom olika projekt tillexempel Kulturhuvudstadsåret, Hållbara Ålidhem och Be Green Umeå.

Kulturhuvudstadsåret bidrar till en hållbarare livsstil i och med att det erbjuder konsumtion av upplevelser som ett alternativ till konsumtion av varor. Hållbara Ålidhem är ett projekt med en övergripande målsättning att minska energiandvändningen i området, skapa trivsammare och tryggare miljö och omvandla Ålidhem till den hållbara stadsdelen. Be green Umeå har framgångsrikt jobbat med beteendepåverkan och fått många Umebor att förändra sitt resemönster till ett mer hållbart alternativ.

Umeå har blivit utsedd till Årets klimatstad i Sverige 2016.

Huvudområden

Luften och klimatet

Huvudområde A.5 Här kan du läsa mer om Umeå kommuns arbete kopplat till de nationella miljömålen Frisk luft, God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan samt Skyddande ozonskikt.

Staden

Huvudområde A.6 Här kan du läsa om miljösituationen i Umeå jämfört med kommunens och Sveriges miljömål för God bebyggd miljö och Giftfri miljö. Målen ska bidra till att göra livsmiljön i Umeå god och hälsosam.

Vattnet

Huvudområde A.7 Här kan du läsa mer om Umeå kommuns arbete kopplade till de fem nationella miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt Levande kust och skärgård, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning.

Naturen

Huvudområde A.8 Här hittar du information om Umeå kommuns arbete kopplat till miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv och Levande skogar.
Uppföljning A
Sidan uppdaterad: 2016-10-21

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.