Livsmiljöbarometern

Trygga och goda uppväxtvillkor

Här kan du läsa mer om Umeå kommuns prioriterade mål kopplade till det nationella folkhälsomålet nummer 3, trygga och goda uppväxtvillkor. I Umeå ska levnadsvillkoren för barn och unga vara trygga och goda. Goda sociala villkor ska skapas för barn och ett gott stöd ges till båda föräldrarna under hela barnets uppväxt. Utanförskapet och den ekonomiska utsattheten ska minska.

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Barns hälsa påverkas i hög grad av vårdnadshavarens/ vårdnadshavarnas sociala tillhörighet.

Det är av stor betydelse att barn som har en utsatt livssituation får den uppmärksamhet och omsorg som krävs med utgångspunkt från deras förutsättningar. Här är olika föräldrastödjande insatser och det sociala nätverket runt barn och unga av stor betydelse. Socialtjänstens individ- och familjeomsorg, barnomsorg, skola och fritidsverksamhet är exempel på arenor som har stor kontakt med barn, unga och deras föräldrar. Genom insatser som påverkar familjeförhållande och skolförhållanden kan barn och ungdomars hälsa främjas och skillnader i uppväxten utjämnas. Utbildningsinsatser är en viktig faktor. Godkända betyg i grundskolan och gymnasiet ger goda möjligheter till arbete och delaktighet i samhället.

Delmål

Delmålet kan uppnåsBarnfattigdom

Delmål B.3.1 Barnfattigdomen ska halveras

Målet har delvis uppnåttsUtbildning

Delmål B.3.2 (a) Andelen av befolkningen med hög utbildningsnivå ska öka. (b) Alla som går ut årskurs 9 ska ha godkända betyg.

Dokument

Rapport "Fritid efter kön" beskriver barn och ungdomars aktiviteter i föreningslivet.
Umeå kommuns unga-enkät som sker vartannat år av Umeå kommun och riktar sig till alla ungdomar mellan 13-18 år.
Huvudområde B.3
Sidan uppdaterad: 2018-02-23

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.