Livsmiljöbarometern

Utbildning

(a) Andelen av befolkningen med hög utbildningsnivå ska öka. (b) Alla som går ut årskurs 9 ska ha godkända betyg.

En skola av god kvalitet är av största betydelse för barn och ungdomars uppväxtmiljö. Med kvalitet avses utbildningsresultat, personalresurser och elevernas trivsel. Tillgång till kunskap och utbildning bidrar till ungas självkänsla och framtidstro och är en viktig bestämningsfaktor för framtida hälsa. En viktig indikator för att följa utvecklingen i kommunen är andelen unga som är behöriga till gymnasiestudier.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Nyckeltal

Eftergymnasial utbildning

Nyckeltal B.1.2.5 Andel med eftergymnasial utbildning (25-64 år)
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2008
Senaste värdet: 55,9 %2018

Behörighet till universitet/högskola

Nyckeltal B.1.2.1 Andel med grundläggande behörighet till universitet och högskola, samtliga huvudmän
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2014
Senaste värdet: 76 %2019

Påbörjat högskola

Nyckeltal B.1.2.2 Andel elever som påbörjat högskolan inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning
Trend: Ingen uppmätt förändringingen förändring sedan 2008
Senaste värdet: 41 %2019

Behörighet till gymnasieskolan

Nyckeltal B.1.2.3a Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2011
Senaste värdet: 89 %2019

Uppnått målen i alla ämnen

Nyckeltal B.1.2.3b Andel elever i årskurs nio som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Trend: Ingen uppmätt förändringingen förändring sedan 2008
Senaste värdet: 81 %2019

Idrott och hälsa

Nyckeltal B.1.2.4 Andel elever i årskurs 9 som har godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa
Trend: Ingen uppmätt förändringingen förändring sedan 2008
Senaste värdet: 94,1 %2019
Delmål B.1.2
Sidan uppdaterad: 2020-02-27

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.