Livsmiljöbarometern

Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor

Här kan du läsa mer om Umeå kommuns prioriterade mål kopplade till de nationella Folkhälsomålen 9 och 10; ökad fysisk aktivitet, samt goda matvanor och säkra livsmedel.

Den fysiska omgivningen; luft, mark, vatten samt den bebyggda miljön, det vill säga boende, skola, fritid, transporter och konsumtion är alla områden som påverkar förutsättningar för folkhälsan på individuell nivå. I Umeå kommun ska medborgarna ha tillgång till rent vatten och säkra livsmedel. Vidare ska det finnas möjlighet till friluftsliv och fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet är av stort värde när det gäller att förebygga sjukdom. Rörelse minst 30 minuter om dagen räcker för att inte utveckla sjukdom av inaktivitet. Fysisk aktivitet motverkar en rad sjukdomar och hälsotillstånd som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, åldersdiabetes, tjocktarmscancer, depression och benskörhet. Målet är att samhället bör planeras för att öka vardagsmotionen och fysisk aktivitet för hela befolkningen. Att planera för grönområden inom 300 meter från bostaden är ett mål i Umeå kommun som har stort socioekonomiskt värde.

Maten är viktig för hälsan. Idag ser vi en ökad övervikt vilket påverkar folkhälsan negativt. Det är viktigt att medborgarna har kunskaper om sambandet mellan kost och hälsa.

Delmål

Osäkert om målet kan uppnåsÖkad fysisk aktivitet

Delmål B.2.1 Andelen av befolkningen i procent som uppger att de är fysiskt aktiva på minst måttlig nivå, minst 30 minuter per dag, ska öka.

Osäkert om målet kan uppnåsGoda matvanor och säkra livsmedel

Delmål B.2.2 I Umeå kommun ska medborgarna ha tillgång till säkra livsmedel och ha goda matvanor.

Osäkert om målet kan uppnåsPsykisk hälsa

Delmål B.2.3 Den psykiska hälsan ska förbättras. Unga ska ha en god psykisk hälsa. Stöd och hjälp ska ges för att ge bättre hemförhållanden till barn, vars föräldrar har ett missbruk, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.
Huvudområde B.2
Sidan uppdaterad: 2018-02-21

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.