Livsmiljöbarometern

Psykisk hälsa

Den psykiska hälsan ska förbättras. Unga ska ha en god psykisk hälsa. Stöd och hjälp ska ges för att ge bättre hemförhållanden till barn, vars föräldrar har ett missbruk, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Det ska finnas förutsättningar för att känna sig glad och trygg, att uppleva tillit och en meningsfull tillvaro samt att ha en känsla av att vara en del av samhället där man har möjlighet att påverka sin situation i positiv riktning.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Nyckeltal

Emotionellt stöd

Nyckeltal B.3.1.1 Andel som saknar emotionellt stöd, rullande 4-årsmedelvärden
Trend: Ingen uppmätt förändringingen förändring sedan 2008
Senaste värdet: 9 %2018

Ohälsodagar

Nyckeltal B.3.1.2 Antal ohälsodagar per person, 20-64 år
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2008
Senaste värdet: 24,3 stycken2019

Kränkande bemötande

Nyckeltal B.3.1.3 Andel personer som upplever att de blivit utsatta för ett kränkande bemötande/behandling.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2008
Senaste värdet: 22 %2018
Delmål B.3.1
Sidan uppdaterad: 2020-02-28

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.