Livsmiljöbarometern

Goda livsvillkor

Här kan du läsa mer om Umeå kommuns prioriterade mål kopplade till de två första nationella Folkhälsomålen: 1. Delaktighet och inflytande i samhället, samt 2. Ekonomisk och social trygghet.

I Umeå kommun ska alla oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och social bakgrund, ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets olika områden. Alla ska ha möjlighet till utbildning, jämlika levnadsvillkor, möjlighet till meningsfullt arbete samt en rimlig privatekonomi. Utöver detta ska barnfattigdomen halveras.

En grundläggande förutsättning för människors hälsa är ekonomisk och social trygghet. Det finns tydliga samband mellan ekonomi och hälsa. Arbetslöshet, ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa, framförallt psykisk ohälsa, samt leder till ökad ojämlikhet i hälsa. Fattigdom och dålig hälsa följs åt. Höginkomsttagare har en bättre hälsa än genomsnittet. Lågutbildade har fler hälsoproblem än högutbildade. Att jobba för att förbättra förutsättningarna för god hälsa för dem som har sämst utgångsläge är ett viktigt folkhälsopolitiskt mål.

Delmål

Delmålet kan uppnåsDelaktighet och inflytande

Delmål B.1.1 Antal medborgare som deltar i valet ska öka.

Målet har delvis uppnåttsEkonomisk trygghet

Delmål B.1.2 Sysselsättningsgraden, särskilt bland unga vuxna, utomnordiskt födda och personer med funktionsnedsättning ska öka.

Osäkert om målet kan uppnåsSocial trygghet

Delmål B.1.3 Kunskapsstaden Umeå ska utvecklas med god utbildning och ett livslångt lärande, som en förutsättning för att hantera förändringar och nå en hållbar utveckling.
Huvudområde B.1
Sidan uppdaterad: 2018-02-22

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.