Livsmiljöbarometern

Folkhälsa

Umeå kommun ska ha "Sveriges bästa folkhälsa 2020". Folkhälsoarbetet är ett led i arbetet för Umeå som en hållbar stad. En god folkhälsa innebär en god fysisk och psykisk hälsa i alla gruppen i samhället. Utgångspunkten för Umeå kommuns folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för hälsa på lika villkor. Av de 11 nationella folkhälsomålen utvärderas här de 6 tidigare prioriterade folkhälsomålen i Umeå kommun. 2014 lades två prioriterade mål till, Miljöer och produkter samt Sexualitet och reproduktiv hälsa. Dessa mål kommer att utvärderas i kommande Livsmiljöbokslut.

Målen indelas i fem strategiska områden:
1. Goda livsvillkor
2. Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor
3. Trygga och goda uppväxtvillkor
4. Minskat bruk av tobak och alkohol samt ett samhälle fritt från narkotika och doping
5. Tillgänglighet och bemötande

I Umeå kommun ses en god folkhälsa både som ett mål i sig, men även som ett medel för att skapa en god tillväxt i kommunen. Vi arbetar aktivt med olika insatser för att förbättra möjligheterna för hela befolkningen att få en bra hälsa.

Både det hälsofrämjande och det sjukdomsförebyggande arbetet är viktigt. Arbetet riktas oftast mot grupper eller hela befolkningen. Vi arbetar långsiktigt med fokus på att skapa stödjande livsmiljöer och öka frisk- och skyddsfaktorerna för invånarna. Många olika aktörer är inblandade i folkhälsoarbetet. Vi samarbetar med Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting och Umeå Universitet.

Folkhälsoarbetet ska utgå från de mänskliga rättigheterna och är en viktig del för att uppnå en socialt hållbar utveckling genom att skapa goda levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheter för hela befolkningen i Umeå kommun.

Folkhälsa är ett resultat av den sammanlagda hälsan i en befolkning och mäts med indikatorer som till exempel medellivslängd, självupplevd hälsa, upplevelse av trygghet och förekomst av sjukdom.
Statistik på stadsdelsnivå återfinns i dokumenten- Folkhälsan i Umeå kommun och rapporten ”Folkhälsan i Umeå kommun – psykisk ohälsa.

Under 2014 togs ett nytt strategidokument för folkhälsoarbetet fram, där tillagda prioriterade mål beskrivs. Se Folkhälsa- Folkhälsomål i Umeå kommun.

Uppföljning B
Sidan uppdaterad: 2018-10-09

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.