Livsmiljöbarometern

Folkhälsa

Umeå kommun ska ha "Sveriges bästa folkhälsa 2020". Folkhälsoarbetet är ett led i arbetet för ett socialt hållbart Umeå. En god folkhälsa innebär en god fysisk och psykisk hälsa hos alla gruppen i samhället. Utgångspunkten för Umeå kommuns folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Många olika verksamheter och aktörer är drivande i folkhälsoarbetet. Umeå kommun samarbetar även med Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå Universitet, SKR och Folkhälsomyndigheten.

I introduktionen till var och ett av de tre huvudområdena kan du läsa om vilket eller vilka av de 8 nationella folkhälsomålen som berörs.

Målen indelas i tre strategiska områden:
1. Livsvillkor
2. Levnadsvanor
3. Hälsa

I Umeå kommun ses en god folkhälsa både som ett mål i sig, men även som ett medel för att skapa social hållbarhet och god tillväxt i kommunen. Vi arbetar aktivt med olika insatser för att förbättra möjligheterna för hela befolkningen att får bra livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Folkhälsa är ett resultat av den sammanlagda hälsan i en befolkning och mäts med indikatorer som till exempel medellivslängd, självupplevd hälsa, upplevelse av trygghet och förekomst av sjukdom. Översiktlig statistik finns i de rapporter som livsmiljöbarometern årligen tar fram och på stadsdelsnivå återfinns statistik i dokumenten- Folkhälsan i Umeå kommun och rapporten ”Folkhälsan i Umeå kommun – psykisk ohälsa".

Under 2019-2020  kommer en fördjupad enkätundersökning att gå ut till innevånare i Umeå kommun för att på områdesnivå komplettera de indikatorer som följts över tid och presenterats i rapporterna på livsmiljöbarometern och utvärdera kommunfullmäktigemålet om ”Sveriges bästa folkhälsa 2020”.

Huvudområden

Livsvillkor

Huvudområde B.1 Här kan du läsa mer om Umeå kommuns prioriterade mål kopplade till de nationella Folkhälsomålen: 1. Det tidiga livets villkor, 2. Kompetenser, kunskaper och utbildning, 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö, 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter samt 7. Kontroll, inflytande och delaktighet.

Levnadsvanor

Huvudområde B.2 Här kan du läsa mer om Umeå kommuns prioriterade mål kopplade till de nationella Folkhälsomålen 6, Levnadsvanor; ökad fysisk aktivitet, goda matvanor och säkra livsmedel samt minskat bruk av tobak, alkohol, narkotika, doping och överdrivet spelande om pengar.

Hälsa

Huvudområde B.3 Här kan du läsa mer om Umeå kommuns prioriterade mål kring psykisk hälsa.

Dokument

I denna rapport redovisas senast tillgänglig data för Umeås folkhälsoindikatorer samt bedömning av målen.
Här beskrivs folkhälsoindikatorerna i detalj.

Kontakt: Ann-Margrethe Iseklint, Umeå kommun

Uppföljning B
Sidan uppdaterad: 2020-03-18

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.