Livsmiljöbarometern

Tillgänglighet och bemötande

Att arbeta med tillgänglighetsfrågor höjer kvaliteten i samhället för alla och är inte bara kopplat till personer med funktionsnedsättning. Målsättningen är att Umeå kommun ska vara Sveriges tillgängligaste kommun 2020.

En god tillgänglighet är avgörande för att alla medborgare skall kunna delta på lika villkor. Alla i samhället ska ha samma möjlighet att gå och handla, besöka en teater eller bara fritt kunna röra sig i staden. Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att öka samhällets tillgänglighet för alla. Därför har riksdagen beslutat att alla enklare hinder i publika lokaler och på allmänna platser måste undanröjas.

Indikatorerna till detta avsnitt har hämtats från en nationell kommunundersökning om tillgänglighet och delaktighet som genomförts av Myndigheten för delaktighet (MFD). Undersökningen bestod av fem separata enkäter som skickades till respektive kommun. Ytterligare en enkät skickades till kollektivtrafikmyndigheterna. Denna kommunuppföljning har nu upphört och ersattes 2017 med en kommunuppföljning inriktad på hur funktionshinder integreras inom styrning och ledning. Resultaten i indikatorerna visar resultatet av den gamla kommunuppföljningen 2016.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Nyckeltal

Arbetsmarknad

Nyckeltal B.5.1 Tillgänglighet på arbetsmarknaden. Resultatet anges som andel av maxpoäng.
--: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2015
Senaste värdet: 60 %2016

Fysisk tillgänglighet

Nyckeltal B.5.2 Fysisk tillgänglighet. Resultatet anges som andel av maxpoäng.
--: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2015
Senaste värdet: 75 %2016

Idrott

Nyckeltal B.5.3 Tillgänglighet inom idrotten. Resultatet anges som andel av maxpoäng.
--: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2015
Senaste värdet: 39 %2016

Kultur

Nyckeltal B.5.4 Tillgänglighet inom kultur. Resultatet anges som andel av maxpoäng.
--: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2015
Senaste värdet: 44 %2016

Utbildning

Nyckeltal B.5.5 Tillgänglighet inom utbildning. Resultatet anges som andel av maxpoäng.
--: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2015
Senaste värdet: 53 %2016

Kränkande bemötande

Nyckeltal B.5.6 Andel personer som upplever att de blivit utsatta för ett kränkande bemötande/behandling.
--: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2008
Senaste värdet: 19 %2016

Länkar

www.umea.se/tillganglighet
Tillgänglighetsanpassade områden i Umeå

Dokument

Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun
Bättre bemötande
Umeå kommun är på 4.de plats bland 159 tillfrågade kommuner.
Inventering av tillgänglighet till livsmedelsbutiker, apotek, restaurang, vårdcentraler m.m.
En totalinventering av flerbostadshusbeståndet i Umeå kommun

Kontakt: Ann-Margrethe Iseklint, Umeå kommun

Huvudområde B.5
Sidan uppdaterad: 2018-02-22

Livsmiljöbarometern är Umeå kommuns verktyg för att följa upp och redovisa livsmiljöutvecklingen inom kommunen.
Här samlas fakta om miljö och natur, folkhälsa och tillgänglighet, jämställdhet samt näringsliv och konsumtion.